75 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони за 2020 година, най-много – за животновъдството

Определени са средствата по Програмата за развитие на селските райони за 2020  година. Най-много се очаква да бъдат отпуснати за ограничаване и справяне с последствията от инфекциозни заболявания сред животните, които нанесоха вече сериозни щети на животновъдството в България.

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година е с бюджет 75 млн. евро, уточнява Областният информационен център – Благоевград.  Средства са предвидени за инвестиции в земеделски стопанства, стартиране на земеделска дейност, залесяване и поддръжка, ограничаване и справяне с последствията от тежката епизоотична обстановка, както и за подпомагане на Местните инициативни групи и консултантски услуги и други.

През 2020 година е предвиден целеви прием на проекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Тук приоритетни са проектните предложения, които се реализират в райони в близост до зони в епизоотична обстановка, такива с по-висок риск от инфекциозни заболявания, както и за вече пострадалите животновъдни стопанства. Предвиденият прием е в периода февруари-март 2020 година, като общият бюджет по процедурата е 23 млн. евро. Максималният размер на едно проектно предложение за частни  стопани е 700 хил. евро за кандидати, отглеждащи свине, 500 хил. евро за отглеждащи птици и 200 хил. евро за стопанства с дребни преживни животни. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка, по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни за възстановяване на стопанствата, засегнати от инфекциозните заболявания.

През месец март се очаква да стартира целеви прием на проекти и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която традиционно предизвиква голям интерес сред земеделските стопани. През тази година, обаче ще могат да кандидатстват само стопани от сектор „Животновъдство“. Разполагаемият бюджет по процедурата все още не е уточнен, но за всеки отделен проект ще се отпускат от 15 000 до 1 млн. евро за  инвестиране в строителство или ремонт на сгради, закупуване на земя, сгради, машини, оборудване, специализирани земеделски транспортни средства, софтуер и достигане на съответствие с международно признати стандарти.

През второто тримесечие на годината се очаква да стартира и прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. С проекти до 25 000 евро земеделски стопани с икономически размер на стопанството от 6 до 8 хил. евро ще могат да модернизират физическите активи на своите ферми.

Съвсем скоро се очаква да започне кандидатстването с проекти по друга позната подмярка на българските стопани – 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Проектите по тази подмярка са на стойност 15 х. евро и ще се отпускат на земеделски стопанства – физически лица, ЕТ, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

15 млн. евро от ПРСР 2014 – 2020 г. са предвидени тази година за „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“. Организации, които провеждат научно-изследователска или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии, ще могат да разработят проекти на стойност до 100 х. евро. Очаква се приемът на проекти да стартира в последното тримесечие на 2020 година.

В началото на лятото, собственици на земеделски и неземеделски земи и общини ще могат да подават проекти за „Залесяване и поддръжка“, която ще предоставя средства за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесителни територии.

Местните инициативни групи също ще могат да кандидатстват за финансиране през тази година. През септември се очаква да отвори процедурата  „Помощ за подготвителни дейности“, която ще финансира малки пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост. Освен това, и през тази година продължава приемът на проекти за „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“. 6 млн. евро от програмата тази година са предвидени за Национална служба за съвети в земеделието чрез „Създаване на консултантски услуги“.

About Росинка Проданова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Планират 22 712 875 лева за бюджета на община Разлог

На провелото се обществено обсъждане на проектобюджета на община Разлог за 2020 година, стана ясно, ...